ระบบสอบออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

ค้นหาข้อมูลนักเรียน


 กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 

 **ในการค้นหาข้อมูลของนักเรียนให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องเท่านั้น หากไม่พบข้อมูลสามารถแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนแจ้งขอข้อมูลนักศึกษา


เข้าสอบ ภาคเรียนที่ 2/2565


ครั้งนี้เป็นการสอบปลายภาค

เปิดสอบตั้งแต่วันที่ 05 ถึง 06 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 23.59น.

**หมายเหตุ ในกรณีที่ที่ไม่ทราบข้อมูล "รหัสนักเรียน" สามารถตรวจสอบได้ในส่วนของ การค้นหาข้อมูลนักเรียน โดยการกรอก "เลขประจำตัวประชาชน" หรือ "ชื่อของนักเรียน" ของนักเรียนเท่านั้น

หากเข้าสอบไม่ทันกำหนดให้นักเรียนติดต่อที่ ฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญเท่านั้น

แจ้งขอข้อมูลนักศึกษา


*ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลนักศึกษาจากการค้นหาแล้วเท่านั้น
ชื่อ
สกุล
เลขประชาชน
ระดับชั้น สาขา
ครูที่ปรึกษา